Privacy Notice (ประกาศความเป็นส่วนตัว)


1. เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจและบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี การเงิน การบริหารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจ ตลอดจนการจัดอบรมหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว บริษัทตระหนักและเคารพสิทธิ รวมถึงให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และผู้เข้าร่วมอบรม  ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีมาตรการในการดูแล และจัดการข้อมูลของท่านอย่างรัดกุม ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ”) ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงกระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้บริษัทขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของประกาศนี้  

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่ได้รับมาจากทางตรงและทางอ้อม โดยข้อมูลที่ทางบริษัทมีการจัดเก็บ อาทิ
 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อาชีพ ตำแหน่ง บริษัท ข้อมูลสำหรับการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ การสัมภาษณ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านให้โดยความสมัครใจ เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น จะมีการเก็บรวมรวบรวมตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด และจะไม่มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • ข้อมูลทางธุรกิจ ที่ได้มาจากการตอบแบบสำรวจ การให้ข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนจากเว็บไซต์หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้
 • ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมร่วมกับลูกค้า หรือผู้เข้าอบรม เช่น ข้อมูลจากการประชุม อบรม ทั้งที่เป็นเนื้อหาสาระ และการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยในการอบรมทุกครั้งจะมีการบันทึกภาพทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวมบรวม ใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ปรึกษา และการจัดการอบรม ดังนี้
 • เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ และคุณภาพ สำหรับงานที่ปรึกษา และการใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับการจัดอบรม โดยไม่มีการระบุตัวตนว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใด
 • เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บริษัทแก่บุคคลภายนอกผ่านช่องทางออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) อาทิ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Platform) ของบริษัท โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานอบรม สัมมนาต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น
 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท เช่น การทำความรู้จักลูกค้า ผู้เข้าอบรม การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน การยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัท และการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เป็นต้น
 • เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน การจัดงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และบริษัทไม่มีนโยบายการขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดังต่อไปนี้

 • บุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • หน่วยงานราชการ หรือสถานที่จัดอบรม เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ
 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้รับจ้างผลิตสื่อจากการอบรมที่รับมอบหมายงานจากบริษัท

5. มาตรการในการเก็บรวบรวม และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 • กำหนดมาตรการป้องกันทางกายภาพ และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะพนักงานของบริษัทที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ มีการบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งการเข้าถึงการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ในกรณีที่บริษัทได้ให้บุคคลภายนอกทำการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ การจัดสรรทรัพยากรหรือบริการ หรือให้บริการอื่นใดแก่บริษัท บริษัทอาจกำหนดให้มีข้อตกลงรักษาความลับ และ/หรือข้อตกลงให้ประมวลผลข้อมูลอย่างสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • บริษัทได้จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดแต่การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อการดำเนินงานและการให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของกิจกรรมและบริการ

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล


เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในการดำเนินการตามสิทธิเหล่านั้น

 • สิทธิในการได้รับแจ้ง บริษัทจะมีการแจ้ง “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)” ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยที่ชัดเจน
 • สิทธิในการเพิกถอนความ ท่านสามารถขอเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้บริษัทไว้ได้ทุกเมื่อ
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการลบข้อมูล ท่านสามารถขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านสามารถขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้

  ทั้งนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้นได้ หากมีเหตุอันชอบธรรมด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น

  หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวโปรดติดต่อ บริษัท ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด 
  โทร. 09-9350-3555 อีเมล advisory@thinkmate.co.th

   

   

   

   

   

   

   Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้