สนใจสมัครเรียน TMN รุ่นที่ 7 สามารถลงทะเบียนได้แล้ว 
 คุณเคยเจอกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ?
image
ไม่แน่ใจว่าบริษัทได้ผลกำไร (Profit)
จริงหรือไม่? และไม่รู้ว่ามีเงิน (Cash)
เหลือที่เป็นของเราจริง ๆ เท่าไหร่?
image
ตอบผู้ถือหุ้น (Shareholders)
กรรมการ (Board of directors)
นักลงทุน (Investors)
และหน่วยงานกำกับ (Regulator) ไม่ได้
image
เรื่องนี้ยากเกินไป ส่งไปให้บัญชี
ช่วยคิดแล้วกัน เพราะไม่มีพื้นฐาน
(Good Foundation)
image
ตัวเลขบัญชีและการเงินเป็นสิ่งไกลตัว
และยากเกินกว่าจะเข้าใจ
(Good Understanding)
image
ขาดตัวเลขและข้อมูลในการตัดสินใจ
(Decision Making)
เพราะไม่รู้จะเอามาจากไหน
และใช้อย่างไร (How)?
image
"Turn your insights
into Wealth & Health"

หลักสูตรแรกที่ฉีกรูปแบบการเรียนรู้ทางด้านบัญชี และการเงินแบบเดิมๆ ที่เป็นแนววิชาการและเข้าใจยาก

The Magic Number คือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Pain Point) ของผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ผ่านประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 20 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบทางความคิด การวิเคราะห์เชิงลึกและการนำไปใช้ จากตัวเลขและข้อมูลทั้งทางการเงิน  (Financial Data) และไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Data) ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเห็นภาพที่ชัดเจน
The act of thinking about or considering something, an idea or opinion, or a set of ideas about a particular subject.

“Cambridge Dictionary”
An arithmetical value, expressed by a word, symbol, or figure, representing a particular quantity and used in counting and making calculations and for showing order in a series or for identification.
Every Friday for 5 weeks
(ทุกวันศุกร์เวลา 9.00 - 16.30 น.) 

image
1 Week
for
Magic Scenario 
  
จุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คุณได้ทบทวนตัวเอง
และสร้างภาพอนาคตของการเป็น CEO
ที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

image
2 Weeks
for
Magic 101-201
  
ปลดล็อคความเข้าใจของ
การบัญชีและการเงิน
ให้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน
image
1 Week
for
Workshop : Check-up your
Financial Health
 
เช็คสุขภาพและความมั่งคั่งของกิจการ
image
1 Week
for
Food for Thought
& Enhancement
 
อาหารสมองและประสบการณ์ตรง
จากผู้บริหารในธุรกิจชั้นนำ
image
Plusᐩ 1on1
for
Consulting clinic

 
ให้คำปรึกษารายบุคคลแบบเจาะลึก
Course Outline

0    : Introduction

0.9 : Factsheet and Workshop

1 : Unlock the Number : Accounting,  
    Financial and Tax Framework
   (ปลดล็อกความเข้าใจของการบัญชี การเงิน และ
   ภาษีอากร)
   เน้นย้ำเรื่องการบริหารสภาพคล่องและโครงสร้าง
   ต้นทุนที่ยั่งยืน

2 : Two &Tool Concept
    (คนและเครื่องมือ)
    เพิ่มแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการติดตาม
    ของผู้บริหาร

image
3 : Past , Present and Future
    (ตัวเลขกับช่วงเวลา)

4 : What the Stakeholder, 
    Board of  Directors,
    Regulator and investors are going to ask? 
    (12 คำถามที่ควรตอบ)

5 : 1 2 3 4 5 of Financial Statements
    (รายงานทางการเงิน)
    เน้นย้ำการวิเคราะห์และการแปลความหมาย
    ของตัวเลขในงบการเงิน
image
6 : The Number CEOs need to know  
    (Financial Ratio & Measurement )  
    (ตัวเลขที่ท่านต้องรู้)

7. Check up your Financial Health
   (Reality Workshop)
   (เช็คสุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงิน)
image
8 : Connecting Operation to Financial
    (เชื่อมโยงการดำเนินงาน – Strategy,
    Digital Marketing, People, Procurement
    ไปยังการเงิน)

9 : “ZERO to Nine” – Turn your number 
     and insight to help growth and
     sustainability
     (นำตัวเลขสู่การเติบโตและยั่งยืน)
image

 
Schedule
ทุกวันศุกร์ X 5 สัปดาห์

20  พฤษภาคม 2565

27   พฤษภาคม 2565

10  มิถุนายน    2565

17   มิถุนายน   2565

24  มิถุนายน   2565 

Target Group
image
CEO / Business Owner /
Start up Founder
image
C-Suite / Management

เจ้าของกิจการ/ CEO/ ผู้บริหาร
 

 ที่ตระหนักว่าบัญชีและการเงินมีความสำคัญต่อ
การบริหารธุรกิจ

 ที่สนใจพัฒนาทักษะและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ
ทางธุรกิจ

 ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจโดยใช้ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์งบการเงิน 

 ที่เชื่อมั่นว่าตัวเลขและInsight จะนำความมั่งคั่ง
และยั่งยืนมาสู่ธุรกิจของคุณ

 

 

*เนื้อหาหลักสูตรและผู้บรรยายพิเศษอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
สิ่งที่คุณจะได้รับ
image
Upskill & Reskill แนวความคิด
และการพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรู้พื้นฐานที่สำคัญ
แม้ไม่ได้จบทางสายงานนี้
image
ทราบสุขภาพทางการเงินที่แท้จริง
ของบริษัทคุณ และสามารถหา Insight
จากข้อมูล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
และการเติบโตในอนาคต
image
ได้การนำไปต่อยอดการวิเคราะห์
การปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Commercialize)
รวมทั้งการสร้างความมั่งคง
และยั่งยืนของกิจการ
image

Program Fee

ราคา ท่านละ

65,000* บาทหมายเหตุ
*ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
*ราคาดังกล่าว รวมค่าที่ปรึกษาจำนวน 1 ครั้งหลังจากการอบรมตามเงื่อนไขของหลักสูตร
Main Speaker


 

Chakaphat Naskan
(คุณชัคพัฒน์ นัสการ)
 
Founder and Chief Thinking Officer ( CTO )
 ThinkMate Business Advisory Co., Ltd.
 
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ
ให้กับบริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ
และบริษัท Startup (Advisor, CFO, CPA)
และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย
Guest Speakers
The Magic Number รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6
image
  
Chataya Supanpong
(คุณชาตยา สุพรรณพงศ์) 
Chief Engagement Officer (CEO)
Food Passion Co., Ltd.
(Bar-B-Q Plaza)
image
Surakarn Sirimothya
(คุณสุรการ ศิริโมทย์)
Chief Financial Officer  (CFO) 
Workpoint Entertainment PCL.
image

Apichat Poontrakulkiat
(คุณอภิชาติ พูนตระกูลเกียรติ)
Assistan Vice President - CRM
Central Pattana PCL. (CPN)
image

 Werapong Goo
(คุณวีระพงศ์ โก) 
Head of  Retail
Lazada
image
 
Aongorn Somprasong
(คุณองค์อร สมประสงค์) 
Managing Director
Private Equity (Thailand) Co., Ltd.
image

Chawadee Rungruang
(คุณชวดี รุ่งเรือง)
Financial Controller
BTS Group Holdings Plc.
image
 
Sarsira Aphirachhamemaphas
(คุณสริศราว์ ลิ่วเฉลิมวงศ์)
Managing Director 
Global Prime Corporation
(GB PRIME PAY)
image
Pitinan Lilamethwat
(คุณปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์) 
Partner
PKF Audit (Thailand) Co., Ltd.
image
Nathaphol Srichakkhot
(คุณณัฐพล ศรีจักรโคตร) 
Director
PKF Audit (Thailand) Co., Ltd.
image
Kongkoch Yongsavasdikul
(คุณคงกช ยงสวัสดิกุล) 
Partner
Kudun & Partners Co., Ltd.
image
Virot Chiraphadhanakul
(ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
Co-Founder and Managing Director
Skooldio Co., Ltd.

 

 

 

 

TMN#6
February 11 - March 11, 2022 

 

 

 

 

TMN#6
February 11 - March 11, 2022


 

 

 

 

TMN#5
August - October 2021 (Online)

15 - 29 October 2021 (Onsite)

 

 

 

 

TMN#5
August - October 2021 (Online)

15 - 29 October 2021 (Onsite)

 

 

 

 

 

TMN#4
March 5 - April 2, 2021

 

 

 

 

 

TMN#4
March 5 - April 2, 2021

 

 

 

TMN#3
October 30 - November 27, 2020

 

 

 

TMN#3
October 30 - November 27, 2020

 

 

 

TMN#2
 July 24 - August 14, 2020

 

 

TMN#2
 July 24 - August 14, 2020

 

 

 

TMN#1
February 14 - March 6, 2020

 

 

 

TMN#1
February 14 - March 6, 2020

HIGHLIGHTS 
VOICES FROM TMN MEMBERS

 
 
The ultimate responsibility for your business
financial performance belong to the “CEO” or “Management” - That’s you.
image

แล้วคุณจะได้รู้ว่า
มหัศจรรย์ของตัวเลขมีจริง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เพชรรัตน์ ตั้งติปกรณ์ (ตาล)
       099-350-3555
     themagicnumber@thinkmate.co.th   
      themagicnumber

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้