เปิดรับสมัคร The Magic Number รุ่น 13 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 67
 
(เรียน 30 สิงหาคม - 18 ตุลาคม 2567 - เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 9:00 - 16:00 น. จำนวน 6 สัปดาห์)
 
 

จากความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขทางบัญชี และการเงิน จะสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ จากการลงทุนได้อย่างไร THE MAGIC NUMBER #13 จะพาผู้เรียนทุกท่านไปเข้าในศาสตร์ของการลงทุนมากขึ้น และเข้าใจการประยุกต์ใช้ตัวเลขจากงบการเงินไปสร้างความน่าสนใจต่อการสงทุน และการเพิ่มมูลค่าจากการลงทุน โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญจาก บลจ. จิตตะ เวลธ์
 คุณเคยเจอกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ?
image
ไม่แน่ใจว่าบริษัทได้ผลกำไร (Profit)
จริงหรือไม่? และไม่รู้ว่ามีเงิน (Cash)
เหลือที่เป็นของเราจริง ๆ เท่าไหร่?
image
ตอบผู้ถือหุ้น (Shareholders)
กรรมการ (Board of directors)
นักลงทุน (Investors)
และหน่วยงานกำกับ (Regulator) ไม่ได้
image
เรื่องนี้ยากเกินไป ส่งไปให้บัญชี
ช่วยคิดแล้วกัน เพราะไม่มีพื้นฐาน
(Good Foundation)
image
ขาดตัวเลขและข้อมูลในการตัดสินใจ
(Decision Making)
เพราะไม่รู้จะเอามาจากไหน
และใช้อย่างไร (How)?
image
ตัวเลขบัญชีและการเงินเป็นสิ่งไกลตัว
และยากเกินกว่าจะเข้าใจ
(Good Understanding)
image
อยากลงทุนในกิจการอื่น หรือ
ขยายกิจการ แต่ไม่แน่ใจว่า 
ควรเลือก หรือตัดสินใจอย่างไร
และจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการลงทุนจะคุ้มค่า
รวมถึงการลงทุนในตลาดทุน ผ่านมุมมองจากงบการเงิน
image
"Turn your insights
into Wealth & Health"

หลักสูตรแรกที่ฉีกรูปแบบการเรียนรู้ทางด้านบัญชี และการเงินแบบเดิมๆ ที่เป็นแนววิชาการและเข้าใจยาก

The Magic Number คือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Pain Point) ของผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ผ่านประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 20 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบทางความคิด การวิเคราะห์เชิงลึกและการนำไปใช้ จากตัวเลขและข้อมูลทั้งทางการเงิน  (Financial Data) และไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Data) ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเห็นภาพที่ชัดเจน
The act of thinking about or considering something, an idea or opinion, or a set of ideas about a particular subject.

“Cambridge Dictionary”
An arithmetical value, expressed by a word, symbol, or figure, representing a particular quantity and used in counting and making calculations and for showing order in a series or for identification.
Every Friday for 6 weeks
(ทุกวันศุกร์เวลา 9.00 - 16.00 น.) 

image
1 Week
for
Magic Scenario 
  
จุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้คุณได้ทบทวนตัวเอง
และสร้างภาพอนาคตของการเป็น CEO
ที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

image
2 Weeks
for
Magic 101-201
  
ปลดล็อคความเข้าใจของ
การบัญชีและการเงิน
ให้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน
image
1 Week
for
Workshop : Check-up your
Financial Health
 
เช็คสุขภาพและความมั่งคั่งของกิจการ
image
1 Week
for
Future Atrractive 
Financial Statement in
Investor Perspective
 
เปิดมุมมองต่อการลงทุน
โดยมีงบการเงินเป็นเครื่องมือ และ
การวิเคราะห์งบการเงิน
image
1 Week
for
Food for Thought
& Enhancement
 
อาหารสมองและประสบการณ์ตรง
จากผู้บริหารในธุรกิจชั้นนำ
image
0    : Introduction

0.9  : Factsheet and Workshop
image
1 : Unlock the Number : Accounting,  
   Financial and Tax Framework
   (ปลดล็อกความเข้าใจของการบัญชี การเงิน และ
   ภาษีอากร)
   เน้นย้ำเรื่องการบริหารสภาพคล่องและโครงสร้าง
   ต้นทุนที่ยั่งยืน

2 : Two &Tool Concept
    (คนและเครื่องมือ)
    เพิ่มแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการติดตาม
    ของผู้บริหาร
image
3 : Past , Present and Future
    (ตัวเลขกับช่วงเวลา)

4 : What the Stakeholder, 
    Board of  Directors,
    Regulator and investors are going to ask? 
    (12 คำถามที่ควรตอบ)

5 : 1 2 3 4 5 of Financial Statements
    (รายงานทางการเงิน)
    เน้นย้ำการวิเคราะห์และการแปลความหมาย
    ของตัวเลขในงบการเงิน
image
6 : The Number CEOs need to know  
    (Financial Ratio & Measurement )  
    (ตัวเลขที่ท่านต้องรู้)

7. Check up your Financial Health
   (Reality Workshop)
   (เช็คสุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงิน)
image

7.9 Future Attractive Financial Statement in
    Investor Perspective
   (งบการเงินแบบไหนที่ใช่สำหรับนักลงทุน ฟังแนวคิด
   พร้อมเวิร์คช้อปต่อยอดจากการเช็คสุขภาพ และ
   ความมั่งคั่งทางการเงิน)

image
8 : Connecting Operation to Financial
    (เชื่อมโยงการดำเนินงาน – Strategy,
    Digital Marketing, People, Procurement
    ไปยังการเงิน)

9 : “ZERO to Nine” – Turn your number 
     and insight to help growth and
     sustainability
     (นำตัวเลขสู่การเติบโตและยั่งยืน)
image

 
Schedule
ทุกวันศุกร์ X 6 สัปดาห์

ศุกร์ 30 สิงหาคม 2567

ศุกร์  6 กันยายน 2567

ศุกร์ 13 กันยายน 2567

ศุกร์ 20 กันยายน 2567

ศุกร์ 11  ตุลาคม 2567

ศุกร์ 18 ตุลาคม 2567
 

 

Target Group
image
CEO / Business Owner /
Start up Founder
image
C-Suite / Management

เจ้าของกิจการ/ CEO/ ผู้บริหาร
 

 ที่ตระหนักว่าบัญชีและการเงินมีความสำคัญต่อ
การบริหารธุรกิจ

 ที่สนใจพัฒนาทักษะและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ
ทางธุรกิจ

 ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจโดยใช้ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์งบการเงิน 

 ที่เชื่อมั่นว่าตัวเลขและInsight จะนำความมั่งคั่ง
และยั่งยืนมาสู่ธุรกิจของคุณ

 

 

*เนื้อหาหลักสูตรและผู้บรรยายพิเศษอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
สิ่งที่คุณจะได้รับ
image
Upskill & Reskill แนวความคิด
และการพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรู้พื้นฐานที่สำคัญ
แม้ไม่ได้จบทางสายงานนี้
image
ทราบสุขภาพทางการเงินที่แท้จริง
ของบริษัทคุณ และสามารถหา Insight
จากข้อมูล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
และการเติบโตในอนาคต
image
ได้การนำไปต่อยอดการวิเคราะห์
การปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Commercialize)
รวมทั้งการสร้างความมั่งคง
และยั่งยืนของกิจการ
image

Program Fee

ราคา ท่านละ

86,000* บาท

หมายเหตุ
*ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Main Speaker


 

Chakaphat Naskan
(คุณชัคพัฒน์ นัสการ)
 
Founder and Chief Thinking Officer ( CTO )
 ThinkMate Business Advisory Co., Ltd.
 
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ
ให้กับบริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ
และบริษัท Startup (Advisor, CFO, CPA)
และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย
Guest Speakers Directory
The Magic Number รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 12
image
  
Chataya Supanpong
(คุณชาตยา สุพรรณพงศ์) 
Chief Engagement Officer (CEO)
Food Passion Co., Ltd.
(Bar-B-Q Plaza)
image
Kromchet Vipanpong
(กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์) 

CEO
AssetWise
image
 
Werapong Goo
(คุณวีระพงศ์ โก) 
CEO
Lazada
image
Surakarn Sirimothya
(คุณสุรการ ศิริโมทย์)
Chief Financial Officer  (CFO) 
Workpoint Entertainment PCL.
image
Sarisara Lewchalermwong
(คุณสริศราว์ ลิ่วเฉลิมวงศ์) 
Managing Director 
Global Prime Corporation
(GB PRIME PAY)
image

Aongorn Somprasong
(คุณองค์อร สมประสงค์) 
Managing Director
Private Equity (Thailand) Co., Ltd.
image
 Chawadee Rungruang
(คุณชวดี รุ่งเรือง)
Financial Controller
BTS Group Holdings Plc.
image
 

Apichat Poontrakulkiat
(คุณอภิชาติ พูนตระกูลเกียรติ)
Assistan Vice President - CRM
Central Pattana PCL. (CPN)
image
Pitinan Lilamethwat
(คุณปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์) 
Partner
PKF Audit (Thailand) Co., Ltd.
image
Trawut Luangsomboon
(คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์) 

CEO
บริษัท จิตตะ ดอท คอม จำกัด และ
บลจ. จิตตะเวลธ์ จำกัด
image
Kongkoch Yongsavasdikul
(คุณคงกช ยงสวัสดิกุล) 
Partner
Kudun & Partners Co., Ltd.
image
Virot Chiraphadhanakul
(ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
Co-Founder and Managing Director
Skooldio Co., Ltd.

TMN #12

 June 14 - July 26, 2024

TMN #12

 June 14 - July 26, 2024

TMN #11

 March 1 - April 5, 2024

TMN #11

 March 1 - April 5, 2024

TMN #10

 1 - 29 September 2023

TMN #10

 1 - 29 September 2023

TMN #9

February 24 -March 24,2023

TMN #9

February 24 -March 24,2023

TMN#8
October 21 - November 25, 2022

TMN#8
October 21 - November 25, 2022

TMN#7
May 20 - June 24, 2022

TMN#7
May 20 - June 24, 2022

 

 

 

 

TMN#6
February 11 - March 11, 2022 

 

 

 

 

TMN#6
February 11 - March 11, 2022


 

 

 

 

TMN#5
August - October 2021 (Online)

15 - 29 October 2021 (Onsite)

 

 

 

 

TMN#5
August - October 2021 (Online)

15 - 29 October 2021 (Onsite)

 

 

 

 

 

TMN#4
March 5 - April 2, 2021

 

 

 

 

 

TMN#4
March 5 - April 2, 2021

 

 

 

TMN#3
October 30 - November 27, 2020

 

 

 

TMN#3
October 30 - November 27, 2020

 

 

 

TMN#2
 July 24 - August 14, 2020

 

 

TMN#2
 July 24 - August 14, 2020

 

 

 

TMN#1
February 14 - March 6, 2020

 

 

 

TMN#1
February 14 - March 6, 2020

HIGHLIGHTS 

The Magic Number
Alumni #1 

15.02.2023 


 
 
The ultimate responsibility for your business
financial performance belong to the “CEO” or “Management” - That’s you.
image

แล้วคุณจะได้รู้ว่า
มหัศจรรย์ของตัวเลขมีจริง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เพชรรัตน์ ตั้งติปกรณ์ (ตาล)
       099-350-3555
     themagicnumber@thinkmate.co.th   
      themagicnumber

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้