Follow and contact us 

The Magic Number
รุ่นที่ 13

ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนตลอดเวลา ผู้บริหารและเจ้าของกิจการจะมีวิธีรับมือ รวมถึงปรับตัวได้อย่างไรบ้าง หลักสูตร The Magic Number จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้บริหารได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของตัวเลขทางบัญชี การเงิน ในมุมมองที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อน คุณจะพบแนวทางการวางแผน และบริหารจัดการธุรกิจในมิติใหม่ ที่สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และการวางกลยุทธ์ให้ธุรกิจเติบโตและยั่งยืนได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร สำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครรุ่นที่ 13 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 2567 นี้

เรียน 30 ส.ค. - 18 ต.ค. 2567 (ทุกศุกร์)

รายละเอียด

The Magic Number 365 รุ่นที่ 4

การมี “กระบวนการ” ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อตัวเลขที่ปรากฎใน “งบการเงิน” ได้จริงหรือไม่ หลักสูตร The Magic Number 365 จะช่วยให้คุณในฐานะเจ้าของกิจการ และผู้บริหารได้เห็นว่า การออกแบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานให้คล่องตัวขึ้น และสะท้อนต่องบการเงินที่มีคุณภาพได้อย่างไร
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 26 ก.ค. 2567

เรียน พฤ. 1 - ศ. 2 ส.ค. 2567

รายละเอียด

 

The Magic Number 247
รุ่นที่ 4

หลักสูตรขั้น advance จาก ThinkMate ที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการนำข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) มาวิเคราะห์เชิงลึกร่วมกับข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Data) เพื่อให้เห็น insights ของธุรกิจในมิติที่แตกต่างออกไป ส่งผลต่อการตัดสินใจที่แม่นยำ และสามารถขับเคลื่อนให้บริษัทเกิดความยั่งยืน 
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ - 19 เม.ย. 2567

เริ่มเรียน พ.22 พ.ค. - พ.26 มิ.ย. 2567

รายละเอียด

The Magic Number Z


ถ้าอนาคตผู้สืบทอดธุรกิจของครอบครัว คือ "คุณ" หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างระบบความคิด และวางรากฐานของความเข้าใจในธุรกิจบนพื้นฐานของตัวเลข (Number) รวมทั้งข้อมูล (Data) ทางบัญชีที่สำคัญ

รายละเอียด

THE MAGIC NUMBER ALUMNI #1 (15.02.23)
COURSE OVERVIEW
 
image
image
image
image
image
image
image

ThinkMate Business Advisory

บริษัท ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

มุ่งเน้นให้บริการในส่วนของการให้คำปรึกษา (Advisory & Consulting) แก่ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอิสระ ในรูปแบบของเพื่อนคู่คิด ที่อยู่เคียงข้างการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ (Knowledge and Experiences Sharing)  ผ่านการร่วมปฏิบัติงาน (Co-sourcing) เพื่อผลักดันให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดทางความคิด เพื่อให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นเรายังมีหลักสูตรและการอบรม (Courses & Training) ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ เกิดความเข้าใจ และตระหนักต่อความสำคัญของการเชื่อมโยงเรื่องข้อมูลตัวเลขทางบัญชี การเงิน มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ บริหาร กำหนดกลยุทธ์ให้องค์กร/ธุรกิจ สามารถแก้ปัญหา ต่อยอด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด

KNOWLEDGE SHARING
CFO นักบัญชี หรือบุคลากรในฝ่ายบัญชี มักเป็นบุคคลหลักที่ถูกคาดหวัง และจัดวางจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เป็นคนที่ริเริ่มการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานกำกับ หรือนักลงทุน อย่างที่ทราบโดยทั่วกันว่าความถนัดของนักบัญชีคือการเก็บข้อมูลทางการเงิน (Financial information) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่นำเสนอผู้ถือหุ้น และผู้ใช้งบการเงินในมุมมองฐานะทางการเงิน ผลประกอบการ ความสามารถในการทำกำไร รวมทั้งเรื่องการเงินเงินทองทอง แต่ตัวชี้วัดในมุมมองของการพัฒนาความยั่งยืนกลับมุ่งเน้นในข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเดียว การเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน (Non-financial information) จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายของเหล่านักบัญชีที่ต้องทั้งริเริ่มและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในองค์กรเพื่อนำไปเปิดเผยแก่สาธารณชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้แล้ว ยังต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่นและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ข้อมูลหรือนักลงทุนในมุมมองความยั่งยืนเพิ่มขึ้น อ่านต่อ
image

ROE (Return on Equity) ถือเป็นตัวชี้วัดหลักของนักลงทุน และถือว่าเป็น Key Financial Ratio ที่นักลงทุนให้ความสนใจจากผลตอบแทนทีได้ลงทุนไป สิ่งสำคัญในฐานะเจ้าของกิจการ (CEOs) อาจไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องในรายละเอียดเหมือนนักบัญชี แต่ควรรู้และมีความเข้าใจในกับ Key Financial Ratio ที่สำคัญ

Financial Ratio คือภาพสะท้อนที่สำคัญ หากเปรียบเทียบก็เหมือนกับตอนที่เราไม่สบาย แพทย์เองมีผลตัวเลขจากการวัดค่าต่างๆ  เช่นเดียวกันหากเราอยากรู้สุขภาพของธุรกิจ หรือของบริษัทเราเอง ก็ต้องดูที่งบการเงิน  “งบการเงินคือภาษาของธุรกิจ ถ้าเราไม่เข้าใจงบการเงินจริงๆ คุณก็ไม่ควรทำธุรกิจ ไม่ควรลงทุน เพราะว่าคุณจะตัดสินใจได้ไม่แม่นยำ สุดท้ายคุณก็จะถูกหลอก”  

อ่านต่อ

เรื่องของความยั่งยืน เป็นเรื่องของส่วนรวม ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานในแผนกไหนก็ตาม คุณก็คือคนสำคัญที่มีส่วนช่วยต่อการขับเคลื่อน

ยิ่งเมื่อภาคธุรกิจเริ่มตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความยั่งยืนในทุกมิติแล้วนั้น การตั้งเป้าหมายและกำหนดกรอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน การสร้างวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรคือใบเบิกทาง แต่สิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จคือข้อมูล ดังนั้น “ฝ่ายบัญชี” หรือ “พนักงานบัญชี” ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลและชุดตัวเลขของบริษัทจึงเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ

“Triple Bottom Line” เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

 

อ่านต่อ

มุมมอง ของเจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหารส่วนใหญ่ ถูกวัดผลหรือถูกกำหนด ผูกกับยอดขาย ทำให้เวลาส่วนใหญ่ จึงไปอยู่กับการบริหารจัดการยอดขาย หากลุ่มลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งขายลงไปขายด้วยตนเอง

ผิดหรอ? ที่ฉันเน้นขายเพื่อให้กิจการฉันอยู่รอดได้…
สิ่งที่สะท้อนของการขาย คือ รายได้จากการดำเนินธุรกิจ และยาวไปถึงผลประกอบการที่จะบวกหรือลบ (กำไรหรือขาดทุนนั่นเอง) ทำให้การติดตามของเจ้าของกิจการจะมุ่งเน้นไปที่รายงาน หรืองบกำไรขาดทุนเท่านั้น

แต่อย่าลืมว่า! การดำเนินธุรกิจนั้น
การเริ่มต้นมาจากเรื่องของทุน
การนำเงินไปลุงทนในโครงการ
หรือการนำไปลงในสินทรัพย์ที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
หากเจ้าของกิจการลองถามคำถาม
กับตัวคุณเอง ก่อนการที่จะขาย
ในคำถามต่อไปนี้..

อ่านต่อ

กรรมการ จากภายนอกสำคัญต่อธุรกิจหรือไม่?

โดยธุรกิจส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท และผู้บริหารมักเป็นคนคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน การแบ่งแยกหน้าที่ และความสมดุลของการทำงานอาจทับซ้อน ขาดมุมมองอื่น หรือส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาด

แต่การยอมรับในการให้บุคคลภายนอกที่มีความอิสระ เป็นมืออาชีพ หรือผู้มีประสบการณ์จริงมาร่วมอยู่ในบทบาทดังกล่าวก็เมื่อจะมีผู้มาลงทุนร่วม หรือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) ซึ่งอาจจะนานเกินไป ที่จะแก้ไขปัญหาที่สะสมมาแต่ก่อนหรืออาจต้องลงทุนทั้งเวลาและเงินทุนที่มากก่อนการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจ! อาจถึงเวลาในการพิจารณาในการสรรหา “กรรมการ” “ที่ปรึกษา” หรือ “ผู้บริหาร” ที่เป็นมืออาชีพ แและมีประสบการณ์

 

อ่านต่อ

การรู้แล้วทำไม่ถูกต้อง (ผิดกฏหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ) ว่าเจ็บปวดแล้ว

แต่การ ”ไม่รู้” แล้วก็ยังทำไม่ถูกด้วย มันเจ็บปวดกว่าโดยเฉพาะความเข้าใจในการทำธุรกิจ

ในยุคสมัยนี้ การแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้การทำธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้และส่งผลประกอบการที่ดี ก็ยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆ ประกอบกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ที่มีการปรับปรุงใหม่ หรือเรื่องเดิมที่เป็นกรอบกำหนดอยู่แล้วอ้างอิงกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เจ้าของกิจการควรตระหนักและรับรู้มากขึ้น กลายเป็นเรื่องที่ถูกมองข้าม หรือ ทั้งๆ ที่รู้แต่ไม่ทำอยากจะเสี่ยงดวงวัดกับการเรียกตรวจสอบ หรือค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะเจ้าของกิจการเน้นเพียงเรื่องยอดขาย และผลกำไรเท่านั้น

ผลกระทบนี้ หากเกิดขึ้นไม่เพียงแต่การเสียหายในเรื่องการตรวจสอบเชิงลึก เบี้ยปรับเงินเพิ่ม หรือคดีความฟ้องร้องต่างๆ แต่ชื่อเสียงและเวลาที่เสียไปก็เกิดผลกระทบไม่น้อยดังนั้นความเอาใจใส่ในประเด็นข้อกำหนด กฎหมายที่สำคัญต่อการทำธุรกิจควรจะมี อย่างน้อยการเข้าถึงฐานข้อมูลง่ายขึ้นและมีให้ทำความเข้าใจหลายตัวอย่าง

อ่านต่อ

เมื่อทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความทันสมัยรวดเร็วจากเทคโนโลยี โครงสร้างทางสังคม เศรษกิฐที่ซับซ้อน ผันผวน ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติ จนล่าสุดที่เราต้องเผชิญกับโควิด-19 มากว่าสองปีแล้ว สิ่งเหล่านี้ส่งผลผระทบต่อธุรกิจในหลายด้านทีเดียว แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่เคยเปลี่ยนและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน สร้างความเติบโต ยั่งยืนให้กับธุรกิจได้ ถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรลองอ่านบทความนี้แล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้น

อ่านต่อ
ในสถานการณ์ปกติเกือบทุกองค์กรคงจะมีตัวชี้วัดที่สำคัญไม่ต่างกัน คือ “ยอดขาย” กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ ต้นทุนต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายหลัก 10 ลำดับแรก หรือจำนวนสินค้าคงเหลือที่ต้อง Stock และการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ แต่ในสถานการณ์วิกฤติแบบนี้ การวัดความสำเร็จ ผลประกอบการ หรือประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ในกิจการ อาจไม่สามารถใช้ตัวชี้วัดที่กล่าวมากได้ แล้วหากคุณในฐานะเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการตัวชี้วัดอะไรบ้างที่คุณควรให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ ลองมาดูกัน

อ่านต่อ
วันนี้ไม่ได้มาเจาะลึกทางด้านเพศ หรือความเท่าเทียมกัน แต่จะมาคุยกันในมุมมองธุรกิจในอนาคตกัน สืบเนื่องจากเดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความเริ่มต้นของเริ่มฉีดวัคซีน ฉีดเพื่ออะไร? การเริ่มต้นของการฉีดวัคซีน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะบอกถึงสัณญาณของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต แต่..ในฐานะของ”คุณ” กับการเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร หรือแม้กระทั่งในมุมส่วนบุคคล…

คุณได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ผ่านมา?
คุณมั่นใจว่าคุณได้มีบทเรียนกับสิ่งที่ผ่านมา?
คุณพร้อมที่จะเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต?

อ่านต่อ
image

อีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะได้เห็นมุมมอง เกร็ดความรู้เรื่องบัญชี การเงิน ภาษี การบริหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายทุกสัปดาห์  กับ The Magic Number 365 


อ่านต่อ

แล้วคุณจะได้รู้ว่า
มหัศจรรย์ของตัวเลขมีจริง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เพชรรัตน์ ตั้งติปกรณ์ (ตาล)
   099-350-3555
   themagicnumber@thinkmate.co.th   
   themagicnumber
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้